داستان کوتاه ناخدای کوچک -نویسنده : عبدالرحمن برزگر